دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

دانلود مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

این بسته گزارش کار آزمایشگاه شامل سه گزارش کار در زمینه ماشین های الکتریکی می باشد.

۱) گزارش کار اول : گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱، ۳۰ صفحه به صورت تایپی شامل:

 • آزمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش بارداری و بی باری مولدهای کمپوند به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش بارداری و بی باری مولد تحریک مستقل به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور شنت به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور های کمپوند اضافی به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • مقایسه نمودار آزمایش های بارداری مولدها با هم.
 • آزمایش تعیین تلفات و راندمان مولد شنت به همراه شماتیک مداری.

۲) گزارش کار دوم: گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲، ۴۹ صفحه به صورت تایپی شامل:

 • آزمایش تشخیص و شناسایی ترانسفورماتور سه فاز کاملا به هم ریخته به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش تعیین گروه ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش تعیین جریان هر فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش موازی سازی دو ترانسفاورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش های تشخیص ، تعین گروه و تعین جریان هر فاز در ترانسفورماتور مجهز به تب چنجر.
 • آزمایش بی باری و بارداری مولد سنکرون سه فاز.
 • آزمایش منحنی مشخصه V موتور سنکرون.
 • آزمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز روتور سیم پیچی شده.
 • آزمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز قفس سنجابی.
 • آزمایش تعیین تلفات و راندمان مولد سنکرون سه فاز.

۳) گزارش کار سوم: گزارش کار کارگاه سیم پیچی ۱ و ۲، ۴۰ صفحه به صورت دستی شامل:

 • محاسبات معمولی ترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات معکوس ترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات معمولی ترانسفورماتور چند ولتاژ.
 • محاسبات معکوس ترانسفورماتور چند ولتاژ.
 • محاسبات معمولی اتوترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کامل.
 •  محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کسری.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دوطبقه با دو کسری گام مختلف.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دالاندر.
 • رسم دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کامل بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.
 • رسم دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کسری بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.

نکته مهم :
تمام گزارش کار های بالا تو آزمایشگاه و کارگاه توسط خودم تست شدن و به صورت عملی پیاده سازی شدن امیدوارم مفید باشه براتون.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: