دانلود مقاله نقش تقوا در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله نقش تقوا در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله نقش تقوا در مدیریت منابع انسانی

تقوا یک عامل بازدارندۀ درونی است که موجب می‌شود بی‌نیاز از هرگونه عامل بازدارنده بیرونی، انسان را از بدی‌ها بازدارد. تاکنون در پژوهش‌ها تقوا به عنوان یک روش مستقل در مدیریت مورد ارزیابی قرار نگرفته است بلکه نقش و کارکرد تقوا در به کارگیری روش‌های مدیریت مورد توجه بوده و به عنوان یک عامل فرعی که می تواند کاهنده یا افزاینده اثر عوامل اصلی باشد به آن نگریسته شده است.

در این تحقیق تلاش می‌کنیم کارکرد تقوا در مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک ابزار و یا به عنوان یک روش بررسی کنیم و سپس تقوا را از مرتبه ابزار به مرتبه روش ارتقا داده و آن را به عنوان یک روش مدیریت منابع انسانی معرفی کنیم که بیش از کنترل افراد به کنترل روش ها اهمیت می‌دهد و این روش ها هستند که در بستر آن‌ها رشد و تعالی فردی زمینه بروز و ظهور پیدا می کند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • متودولوژی
 • پیشینه تحقیق
 • مفهوم تقوا
 • معنای لغوی تقوا
 • جایگاه تقوا در قرآن و تفاسیر
 • تقوا در روایات
 • تقوا در نگاه عرفا
 • درجات سه‌گانه تقوا
 • موضوع اصلی در مدیریت منابع انسانی
 • اشتراک کاربردی تقوا و مدیریت منابع انسانی
 • تقوا به عنوان یک ابزار در مدیریت منابع انسانی
 • تقوا به عنوان یک روش در مدیریت منابع انسانی
 • تقابل‌های  روش تقوا و روش های مرسوم مدیریت منابع انسانی
 • نتیجه گیری
 • منابع

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: