دانلود پاورپوینت بازار سهام و اوراق قرضه

دانلود پاورپوینت بازار سهام و اوراق قرضه

دانلود پاورپوینت بازار سهام و اوراق قرضه

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی یکی از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﺷﺮکتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎیه آن ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻘسیم ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮلیت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳمی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آنﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎمی ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘسیم میﺷﻮﻧﺪ.

  • ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم: ﺷﺮکتی است که بخشی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺄمین میﻛﻨﻨﺪ.
  •  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺧﺎص: ﺷﺮکتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺄسیس ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆسسین ﺗﺄمین میﮔﺮدد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: