ابتدایی-متوسطه

دانلود نمونه آزمون ترم اول نگارش و انشا پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه آزمون ترم اول نگارش و انشا پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته […]

دانلود نمونه آزمون نوبت امتحانی اول انشا و نگارش هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه آزمون نوبت امتحانی اول انشا و نگارش هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته […]

دانلود نمونه سوال آزمون ترم اول نگارش پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه سوال آزمون ترم اول نگارش پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، […]

دانلود نمونه آزمون نوبت اول فارسی پایه هفتم (درس ۱ تا ۸)

دانلود نمونه آزمون نوبت اول فارسی پایه هفتم (درس ۱ تا ۸) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، […]

دانلود نمونه آزمون ترم اول نگارش پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه آزمون ترم اول نگارش پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری […]

دانلود نمونه سوال نوبت اول انشا و نگارش پایه هفتم (همراه با پاسخنامه تشریحی)

دانلود نمونه سوال نوبت اول انشا و نگارش پایه هفتم (همراه با پاسخنامه تشریحی) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت […]

دانلود نمونه آزمون سوالات نوبت اول مخصوص درس املا فارسی پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه آزمون سوالات نوبت اول مخصوص درس املا فارسی پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و […]

دانلود مجموعه هشت آزمون انشا و نگارش فارسی پایه هفتم

دانلود مجموعه هشت آزمون انشا و نگارش فارسی پایه هفتم تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند […]

دانلود نمونه آزمون ترم اول انشا و نگارش هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه آزمون ترم اول انشا و نگارش هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، […]

دانلود نمونه سوال میان ترم اول فارسی پایه هفتم (درس ۱ تا ۴ – فصل اول و دوم)

دانلود نمونه سوال میان ترم اول فارسی پایه هفتم (درس ۱ تا ۴ – فصل اول و دوم) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و […]