آزمایشگاه حفاری

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری

دانلود گزارش آزمایشگاه حفاری روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود. یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه […]