آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی خروجی از یک مخزن یا یک لوله بکار برد.  اریفیس می تواند روی جداره یا در کف مخزن قرار گیرد . معمولا اریفیس روزنه ای مدور است که […]