آزمایش ویژه مغزه

دانلود مقاله بررسی دقت تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین داده های SCAL و مقایسه آن با برخی روابط متداول تجربی

دانلود مقاله بررسی دقت تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین داده های SCAL و مقایسه آن با برخی روابط متداول تجربی شبکه های عصبی با ناظر (Supervised Artificial Neural Networks) در کارکرد و روش های محاسباتی از مغز انسان تقلید میکنند. با این وجود این شبکه هاپیش از آنکه نشانه هوشی مصنوعی باشند ابزار […]