آشام

دانلود پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار

دانلود پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار سنگ های مخازن کربناته نفوذ پذیری و تخلخل بسیار زیادی را در مقایسه با سنگ های دیگر از خود نشان می دهند. مخازن کربناته شکافدار از نقطه نظر رفتاری تولید بسیار بالایی دارند که به احتمال فراوان به نفوذ پذیری سنگ ماتریس بستگی دارد. برای فهم بهتر از […]

دانلود مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی ازدیاد برداشت بر تغییر ترشوندگی برای بررسی در مخازن شکافدار

دانلود مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی ازدیاد برداشت بر تغییر ترشوندگی برای بررسی در مخازن شکافدار ترشوندگی سنگ مخزن یکی از پارامترهای موثر بر تولید نفت از مخازن می باشد و نقش مهمی در تولید نفت از مخازن شکاف دار از طریق مکانیزم آشام در ناحیه هجوم آب دارد. این تحقیق با هدف تشریح تاثیر […]

دانلود مقاله مکانیزم های تولید مخازن کربناته شکافدار (عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید)

دانلود مقاله مکانیزم های تولید مخازن کربناته شکافدار (عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید) مخازن کربناته شکافدار بخش عمده ای از مخازن هیدروکربوری کشور را تشکیل می دهند. وجود تخلخل دو گانه شامل محیط متخلخل (تخلخل زیاد/ تراوایی کم) و شبکه شکاف ها (تخلخل کم/تراوایی زیاد) با خصوصیات فیزیکی متفاوت سبب شده است که […]

دانلود مقاله شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای

دانلود مقاله شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای مدل سازی پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای یکی از چالش های پیش رو در این شاخه از علم است. بسته به نوع شبکه روزنه ای که […]