آنالیز چاه آزمایی

دانلود مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی

دانلود مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی بدون شک تخمین خواص پتروفیزیک سنگ مخزن در مهندسی مخازن نفت، نقش عمده ای در مخزن و ارزیابی دقیق آن ایفا می کند. خواص پتروفیزیک سنگ مخزن از قبیل نفوذپذیری، تخلخل، درجه اشباع و فشار مویینگی در اکثر شبیه سازها […]