ازدیاد برداشت

دانلود مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی

دانلود مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی ازدیادبرداشت به صورت امتزاجی در صورتی که اختلاف دانسیته بین سیال جابجا کننده و سیال جابجا شونده وجود داشته باشد، باعث می شود که جبهه امتزاجی به صورت غیر امتزاجی (Unstable) عمل کند که این پدیده را ریزش ثقلی (Gravity Segregation) […]

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR) از آن جا که بیشتر مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند و هر چه از عمر مخزن می‌گذرد برداشت از آن دشوار‌تر می‌شود باید با روش‌های خاصی با توجه به شرایط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بیشتر کرد، البته این نکته […]