اقتصاد جهانی

دانلود پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

دانلود پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست یکی از پیامدهای مهم رشد اقتصاد جهانی، تخریب پرشتاب منابع طبیعی و زیست بوم جهان بوده است، برخی از فمینیست­ ها معتقدند که بوم شناسی یک مسئله خاص فمینیستی است و چیزی را که می­ توان «اکوفمینیسم» نامید، به وجود آوردند، قبل از ظهور استعمار غربی […]