الاستومر

دانلود مقاله حذف ترک های میکروسکوپی ناشی از تغییر فشار درطی مرحله بندش سیمان با استفاده از الاستومرها

دانلود مقاله حذف ترک های میکروسکوپی ناشی از تغییر فشار درطی مرحله بندش سیمان با استفاده از الاستومرها از طریق تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده است که سه نوع مهاجرت گاز از داخل فضای حلقوی سیمانه شده، بوسیله طراحی دقیق ترکیب سیمان قابل کنترل هستند. نوع اول فضای خالی، و درنتیجه آن مهاجرت گاز بین سیمان […]