انرژی اکتیواسیون

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور در این تحقیق سرعت کاهش تخلخل بدنه های پرسلان استون ور به کمک مدل ریاضی بررسی شده است. ابتدا به کمک معادلات بقای جرم و ممنتوم معادله افت فشار و سپس سرعت از بین رفتن تخلخل محاسبه شده و در نهایت نشان داده شده است […]