اوراق قرضه

دانلود پاورپوینت بازار سهام و اوراق قرضه

دانلود پاورپوینت بازار سهام و اوراق قرضه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی یکی از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﺷﺮکتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎیه آن ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻘسیم ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮلیت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳمی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آنﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎمی ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘسیم میﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم: ﺷﺮکتی است که بخشی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش […]