ایستگاه تقلیل فشار

دانلود مقاله انرژی قابل حصول در ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان

دانلود مقاله انرژی قابل حصول در ایستگاه های تقلیل فشار استان خراسان در این مقاله بر اساس آنالیز اگزرژی، میزان انرژی الکتریکی قابل تولید در ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی استان خراسان محاسبه شده است. محاسبات بر اساس اطلاعات ثبت شده در ساعت ۱۸ هرروز در سال ۱۳۸۴ انجام گرفته است. اطلاعات ثبت شده […]