بازار مالی نفت

دانلود مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک

دانلود مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده میشود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار […]