برآورد خطا

دانلود مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش

دانلود مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش در این مقاله به کمک برآورد خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود با المان های مرتبه بالا، به تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش پرداخته شده […]