بستر سیاله شده

دانلود مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده

دانلود مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده روش های افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده هنوز کامل نشده است. بنابراین برای طراحی این بسترها و در نظر گرفتن اثر ابعاد بستر روی عملکرد آن، از تحقیقات گران قیمت و زمان بر نیمه صنعتی استفاده می شود. یک روش جایگزین تحقیقات نیمه صنعتی، مدلسازی […]