تبدیل SVD

دانلود مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD

دانلود مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD در مقاطع لرزه ای وجود نوفه های همدوس و غیر همدوس (تصادفی) کیفیت داده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله روشی برای بهبود محتوای اطلاعاتی داده های لرزه ای معرفی شده است که با استفاده از تبدیل SVD […]