تحقیق درباره خودشیفتگی

دانلود تحقیق پیشینه خودشیفتگی

دانلود تحقیق پیشینه خودشیفتگی خود شیفتگی به عنوان یک سازه روانشناسی، شامل تعریف های متفاوتی در قالب نظریات مختلف است. در حالی که روان کاوی سنّتی خودشیفتگی را نوعی اختلال میدانست، کوهوت (1997) مفهوم خود شیفتگی را چنان صور تبندی کرد که بتواند نقش آن را در سلامت روانی توصیف کند (سنت کلر ، ترجمه طهماسب، ۱۳۹۶). […]