تخمین تخلخل سنگ مخزن

دانلود مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب آنسامبلی (Ensemble Combination) شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) نوعی از ماشینهای کمیتهای (Committee Machine) است که در این تحقیق، از آن برای تخمین تخلخل موثر سنگ مخزن استفاده گردید. داده های نگارهای پتروفیزیکی […]