ترانسفورماتور

دانلود پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز

دانلود پاورپوینت کارگاه سیم پیچی ۱ – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران یا شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد، شار سیم پیچ مقداری ثابت خواهد داشت. […]

دانلود مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهای قدرت از عناصر مهم و کلیدی یک سیستم قدرت محسوب می شوند و بروز خطا در آنها می تواند وقفه های طولانی در سرویس دهی و نیز هزینه های سنگین تعمیرات را باعث گردد. بررسی گازهای محلول […]

دانلود مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون

دانلود مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون عملکرد صحیح و عاری از عیب ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . قابلیت اطمینان یک ترانسفورماتور تحت تاثیر وضعیت مواد عایقی بکار رفته در آن میباشد. اندازه گیری و ارزیابی پاسخ دی […]