ترجمه مقاله

دانلود ترجمه مقاله شبه واقع گرایی

دانلود ترجمه مقاله شبه واقع گرایی واقع گرایی شیءگرا بر این باور است که بیشتر موجودیت هایی که در نظریه های علمی به آنها اشاره می شود ساکنان واقعی یک واقعیت بیرونی و مستقل از ذهن هستند. این همین جنبه از نظریه می باشد –وجود موجودیت های نظری خاص- که ما ممکن است بطور معقول […]

دانلود ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات

دانلود ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات این مقاله به بررسی گزارشات مربوط به وقایع ناگوار صنعت نفت و گاز، در مورد خطوط لوله، رایزر و کابل های مرکزی پرداخته است. خطوط لوله، ساختارهایی هستند که بطور گسترده، در تاسیسات تولید (استخراج) نفت و گاز استفاده […]

دانلود ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی

دانلود ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی این مطالعه به بررسی نگرش های ساکنان تالاب انزلی ایران نسبت به رشد و توسعه گردش گری می پردازد. محققان به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه این نگرش ها با سه متغیر مختلف اجتماعی و جمعیت شناختی یعنی اندازه خانواده، طول اقامت […]

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار دو زمینه و حوزه غنی از دانش به طور موازی در مطالعات گردش گری تکامل یافته اند: گردشگری پایدار (ST) و گردشگری مبتنی بر جامعه (CBT). این دو شامل تعاریف ، اصول، معیار ها، عوامل موفقیت مهم و مزایا و برایند ها ی […]

دانلود ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری: مطالعه موردی فریلسن، هلند

دانلود ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری: مطالعه موردی فریلسن، هلند راهبردهای بازاریابی گردشگری می توانند مفاهیم عمده ای به لحاظ ساختاربندی اجتماعی نواحی گردشگری و فرصت ها و محدودیت هایی برای سهامداران جهت مشارکت در گردشگری داشته باشند. نکته مهم آنکه بازاریابی گردشگری به عنوان ابزار خط مشی این هدف را […]

دانلود ترجمه مقاله علم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

دانلود ترجمه مقاله علم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم توافق گسترده ای وجود دارد که، حداقل در جهان غرب، بخش اعظم قرن حاضر تحت سلطه یک آرایه به هم پیوسته از مفاهیم که −واپسگرایانه− میتوان آن را مدرنیست نامید. این مفاهیم، به نوبه خود ، به شرایط مختلف تکنیکی- موادی مربوط می شوند، بسیاری از […]

دانلود ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی

دانلود ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﺎهی در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎنی‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻘﻮط می ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪل ﺷﻌﺎعی ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺬف ﻣﻴﻌﺎنی اﻃﺮاف‬ ‫دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه و ﺗﺮﻛﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﮔﺎز دور […]

دانلود ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

دانلود ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران) ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻴﻌﺎنی ﮔﺎزی دﻧﻴﺎ می ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ده ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬در بعضی از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه رخ داد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ […]

دانلود ترجمه مقاله پست مدرنیسم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن: برخی از مشکلات در مورد فرمول های Drenthen

دانلود ترجمه مقاله پست مدرنیسم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن: برخی از مشکلات در مورد فرمول های Drenthen Martin Drenthen، برای تفسیر خود از سهم بالقوه Nietzsche در اخلاق زیست محیطی، قضاوت قوی صورت داده است، اما او عدالت را در مورد بوم شناسی عمیق رعایت نمی کند. مشکلی که او شناسایی می […]

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی هدف این مقاله درک عوامل تاثیر گذار بر اهداف رفتاری مسافران خارجی است. درک وفادارای مسافران هدف مهمی برای مدیران بازاریابی مقصد می باشد. در زمینه مقاصد گردشگری، وفاداری بازدید کننده خارجی عامل مهم مدیریت مقصد موفقیت آمیز محسوب می گردد. مطالعات قبلی درباره […]