ترشوندگی

دانلود مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته

دانلود مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته در این تحیقیق آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن آغاجاری که از جمله مخازن کربناته شکاف دار کشور می باشد، توسط مواد فعال سطحی مورد بررسی قرار گرفت. جهت این کار از سه نوع ماده فعال سطحی آنیونی، کاتیونی و غیر یونی که به تر […]