تزریق فواره ای

دانلود تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم

دانلود تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم هنگامی که تونل سازی در زمین های سست وکم عمق انجام میگیرد لازم است که توده سنگ و خاک موجود در سینه کار تحکیم شود. قوس چتری از جمله روش های تحکیم زمین می باشد که بخشی یا نگهداری یک مقطع قبل […]