تفکر استراتژیک

دانلود پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی

دانلود پاورپوینت تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی  در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد:  نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که […]