تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه کتاب تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هشتم در ادامهٔ برنامهٔ درسی تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هفتم، حول دو محور عمدهٔ «تفکّر و پژوهش» و «آداب و مهارت های زندگی» تنظیم شده است. فعّالیت های آموزشی این درس در قالب موضوعات مختلف به گونه ای انتخاب […]