توسعه گردشگری

دانلود ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی

دانلود ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی این مطالعه به بررسی نگرش های ساکنان تالاب انزلی ایران نسبت به رشد و توسعه گردش گری می پردازد. محققان به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه این نگرش ها با سه متغیر مختلف اجتماعی و جمعیت شناختی یعنی اندازه خانواده، طول اقامت […]