تولید آب‌شیرین

دانلود مقاله تحلیل انرژی و اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید چندگانه با تلفیق سیکل‌های توربین گاز-راکتور هلیوم مدولار،تبرید جذبی،ریفرمینگ بخار آب و آب شیرین‌کن رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا

دانلود مقاله تحلیل انرژی و اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید چندگانه با تلفیق سیکل‌های توربین گاز-راکتور هلیوم مدولار،تبرید جذبی،ریفرمینگ بخار آب و آب شیرین‌کن رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا در این مقاله، یک سیستم نوین تولید چندگانه بر مبنای سیکل توربین گاز-راکتور هلیوم مدولار ارایه شده است. سیستم یکپارچه از سیکل توربین گاز-راکتور هلیوم مدولار به‌عنوان سیکل […]