تولید آویشن

دانلود طرح کشت و تولید آویشن

دانلود طرح کشت و تولید آویشن آویشن نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد. از شاخص ترین صفات آویشن، بقاء و سازگاری آن نسبت به خشکی است و از این گیاه به عنوان گیاه زینتی و دارویی استفاده میشود. این گیاه هم اکنون در استان های تهران، کرمانشاه و اصفهان در سطح وسیع کشت میشود. […]