تولید بادرنجبویه

دانلود طرح کشت و تولید بادرنجبویه

دانلود طرح کشت و تولید بادرنجبویه بادرنجبویه، برگ تازه آن را برای رفع سوزش، بر روی محل گزیدگی زنبور معمولی و زنبور عسل می مالند. اسانس آن در صنعت عطرسازی به کار می رود و اثرات ضدانقباضی، ضدالتهابی، ضداضطرابی و مراقبت از پوست دارد. اگر به مقادیر بیش از حد درمانی به کار رود ایجاد […]