توپک رانی

دانلود مقاله شبیه سازی حرکت توپک در خطوط لوله گاز

دانلود مقاله شبیه سازی حرکت توپک در خطوط لوله گاز نیاز به تمیزکاری، خارج کردن آب و وارسی خط لوله، توپ کرانی را به یک استاندارد مشخص تبدیل کرده است. توپ کرانی منظم باعث می شود که خط لوله خالی از میعانات گازی بوده، از افت فشار کلی جلوگیری کرده و از این رو راندمان […]