تکنیک TDS

دانلود مقاله تعیین فشار متوسط مخازن برای سازندهای همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخی با تکنیک TDS

دانلود مقاله تعیین فشار متوسط مخازن برای سازندهای همگن و شکافدار طبیعی از تست های چند نرخی با تکنیک TDS فشار متوسط مخزن از جمله پارامتر مهمی در کلیه مطالعات مهندسی مخزن، محاسبات تولید می باشد. همچنین این پارامتر نقش موثری در فعالیت های بالادستی نفت از جمله ارزیابی میدان، طراحی چاه و تجهیزات و […]