تی بگ

دانلود طرح احداث واحد بسته بندی چای تی بگ

دانلود طرح احداث واحد بسته بندی چای تی بگ از نظر کاشت و مصرف چای، چین اولین محلی است که این گیاه در آنجا کاشته شده و به مصرف رسیده است. از این کشور، چای به سایر نقاط عالم برده شده است و در مجموع کاشت چای شروع شده و به طرف سواحل اقیانوس آرام […]