جداسازی گاز

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل در چند دهه اخیر فرایند غشایی برای جداسازی گازها وارد عرصه صنعت گردیده است و در این میان غشاهای پلیمری با ساختارهای متفاوت نقش عمده ای را ایفا میکنند. در این تحقیق با توجه به گسترش سریع استفاده از اینگونه […]