جذب آب توسط CFD

دانلود مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD

دانلود مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD در این تحقیق یک بستر پر شده آزمایشگاهی شامل کاتالیست های جاذب آب توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مدلسازی شده است. تجهیزات آزماشگاهی شامل یک مخزن تولید بخار با توان تولید بخار ۰/۳۶ گرم بر ثانیه می باشد .که به یک استوانه با قطر […]