جزوه اسیدکاری دانشگاه صنعت نفت

دانلود جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی

دانلود جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی مهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ، واضح است هر چه خلل وفرج موجود در سنگ مخزن بیشتر و به یکدیگر راه داشته باشند سیال داخل آنها بیشتر با هم مرتبط خواهد بود و در […]