حرمت به خود

دانلود تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال ۲۰۱۸

دانلود تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال ۲۰۱۸ در این فایل ۱۶ عدد پژوهش خارجی در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار دارد. ۶ عدد پژوهش خارجی مربوط به انعطاف پذیری روانشناختی است. ۶ عدد پژوهش خارجی مربوط به حرمت به خود است. ۸ عدد از این پژوهش […]