حسابرسی

دانلود مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن

دانلود مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن حرفه حسابرسی حوادث متعددی را در سال های اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش درآورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع […]