حفاری جهت دار

دانلود پروژه حفاری جهت دار

دانلود پروژه حفاری جهت دار حفاری هرچاه انحرافی در واقع ایجاد حفره ای از سطح زمین به سمت یک هدف زیر زمینی دراعماق زمین است. برحسب وضعیت نسبی مکان آغاز حفر چاه درسطح زمین و محل هدف در اعماق زمین چاه ها ممکن است مستقیم و یا مایل باشند. اگر محل حفر چاه و هدف […]

دانلود ترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGD

دانلود ترجمه مقاله فناوری های جدید در حفاری جهت دار SAGD جایگزینی دقیق جفت چاه ها حیاتی ترین عوامل در اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ی حفاری شکاف جاذبه به کمک بیم هستند (SAGD). یک برنامه ی حفاری SAGD شامل جایگزینی رویه متناسب با حدود مخزن و توأم کردن رویه با انژکتور بصورت دقیق تر […]

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی هدف این کار توسعه یک مدل ریاضی برای ارزیابی کمی و کیفی خطر برای نصب تاسیسات زیرزمینی با استفاده از تکنولوژی حفاری افقی جهت (HDD) بود. فن آوری HDD برای […]