حفاری زیر فشار تعادل

دانلود پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

دانلود پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD) مساله ای که اغلب کارشناسان جامه جهانی نفت بر آن توافق نظر دارند، این است که بیشتر مخازن هیدروکربوری بالغ جهان در دوره انتهای تخلیه خود قرار دارند و دستیابی به مخازن حفاری نشده جدید، نیاز به پذیرش ریسک حفاری در آب های عمیق و […]

دانلود پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

دانلود پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD) ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روش های نوین و بهینه در اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد […]