حقوق زنان

دانلود پاورپوینت حقوق زنان

دانلود پاورپوینت حقوق زنان نابرابری جنسیتی یا تبعیض جنسیتی به معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت یا جنس را پَست‌تر از دیگری، و درجه دوم می‌داند. این امر موجب تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها بر اساس هویت واقعی یا فرضی جنسیتی  آن ها میشود. بررسی های تاریخی و فرهنگی بیان می کند که  […]