حل المسائل ریاضی نهم

دانلود راهنمای گام به گام ریاضی پایه نهم

دانلود راهنمای گام به گام ریاضی پایه نهم کتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های درسی پایه های هفتم و هشتم دورهٔ اوّل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، […]