خراسان شمالی

دانلود پاورپوینت استان خراسان شمالی

دانلود پاورپوینت استان خراسان شمالی یکی از سه استان خراسان بزرگ قدیم، خراسان شمالی نام دارد. این استان در شمال شرقی ایران واقع شده است. خراسان شمالی از طرف شمال با کشور ترکمنستان، از سمت شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با سمنان و از سمت غرب با استان گلستان همسایه […]

دانلود مقاله ژئوپلیتیک امنیت و توسعه با تاکید بر مرزهای خراسان شمالی

دانلود مقاله ژئوپلیتیک امنیت و توسعه با تاکید بر مرزهای خراسان شمالی اندیشه های مرزی در ژئوپلیتیک کلیدی و مهم هستند چرا که همین اندیشه ها هستند که اهداف را توجیه می کنند. ژئوپلیتیک مناطق مرزی علمی است که هدفش مطالعه پدیده های فیزیکی بیولوژیکی اقتصادی و انسانی مناطق مرزی است. مرزهای ایران میتواند نقش […]