خشک کردن

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال در این مقاله مدلسازی سه بعدی فرآیند خشک شدن ذرات مکعبی شکل سیب زمینی انجام شده است. مدل شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد. تغییرات خواص ( مانند ضریب نفوذ ضریب هدایت گرمایی انتالپی تبخیر دانسیته […]

دانلود مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف

دانلود مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف در این مقاله، تاثیر نوع گرما به هنگام خشک کردن الیاف کنف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آزمایشات نشان می دهند که توزیع یکنواخت و همگن حرارت در خشک کن های مایکروویو، موجب کاهش سریع رطوبت از سطح الیاف کنف شده […]

دانلود طرح خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی

دانلود طرح خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی کشور ما ذخایری غنی از گیاهان دارویی دارد که می تواند منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای بخش قابل توجهی از مردم باشد. در ایران بیش از ۷٫۰۰۰ گونه گیاه دارویی وجود دارد که زاییده وجود ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی در کشورمان است، اما […]

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری در این مطالعه فرایند خشک کردن با استفاده از جریان های برخوردی مورد بررسی و نحوه عملکرد یک خشک کن با جریان برخوردی به صورت محوری مورد مدلسازی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات حاکم براساس […]

دانلود مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب

دانلود مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب ضریب نفوذ در طی عملیات خشک کردن با توجه به تغییر پارامترهای مختلف تغییر می کند بنابراین معمولاً برای بررسی سینتیک خشک کردن از یک ضریب نفوذ مؤثر استفاده می شود. تعیین ضریب نفوذ مؤثر با استفاده از نتایج آزمایشی بسیار مطلوب می باشد. […]