خطرات اینترنت

دانلود آسیب های فضای مجازی (جسمی – روحی – امنیتی – اعتقادی)

دانلود آسیب های فضای مجازی (جسمی – روحی – امنیتی – اعتقادی) بهره برداری صحیح و سودمند از فضای مجازی مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند، باعث آسیب هایی جدی شود و برخی از آن ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات هستند. امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری […]