خطوط انتقال هوایی

دانلود مقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین

دانلود مقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین توجه به نیاز شدید به استفاده از خطوط کمپکت بجای خطوط معمولی انتقال انرژی ، که برای دستیابی به اهدافی همچون کاهش ابعاد دکل و بالطبع کاهش حریم و شدت میدان مغناطیسی در اطراف خطوط انتقال صورت می […]