خواص رئولوژی

دانلود مقاله اثر اصلاح پراکسیدی بر خواص رئولوژی و فیزیکی – مکانیکی پلی اتیلن خطی

دانلود مقاله اثر اصلاح پراکسیدی بر خواص رئولوژی و فیزیکی – مکانیکی پلی اتیلن خطی با استفاده از افزایش مقادیر اندکی پراکسید در فرآیند اکستروژن از نظر (MDPE) یک نوع پلی اتیلن خطی تجاری خواص رئولوژی و مکانیکی اصلاح گردید. تاثیر پراکسید بر عملکرد و خصوصیات پلی اتیلن توسط تست های شاخص مذاب (MFI) رئومتر […]