خودکشی

دانلود مقاله درباره خودکشی

دانلود مقاله درباره خودکشی خود کشی نیز مانند مرگ همواره مورد توجه متفکران قرار داشته و در قلمرو های مذهبی، فلسفی وهنری را به خود اختصاص داده است واکنش های موجود در برابر خودکشی اکثراً‌ مبتنی بر محکومیت و ممنوعیت و ممنوعیت آن بوده است معهذا اتمام این تعلیمات هنوز مانع از بروز خودکشی نشده […]