سازند قم

دانلود مقاله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش جزن (خاور نطنز)

دانلود مقاله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش جزن (خاور نطنز) سازند قم در ناحیه جزن (۱۱ کیلومتری خاور شهرستان)، دربردارنده ۱۱ رخساره کربناته وابسته به کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز ژرف و ۲ رخساره تخریبی در این برش شناسایی شدند. ستون رخساره ای و تغییرات عمودی […]